ورود برترینی دیگر طی روزهای آتی به ایران ، تحولی بزرگ در ارایه برترین های دوربین خودرو به هم وطنان عزیز ایران.

امکانات و قابلیت های ویژه و خاصی که سالها در جهت مرتفع نمودن آن بودیم.

و سرانجام با پیگیری های مکرر و بررسی تمام نکات و پارامترهای مهم فنی ،امکان ورود برترینی دیگر را به کشور عزیزمان ایران مهیا نمودیم .

هدف مجموعه یکتانگر همچون گذشته ، تمرکز بر روی برترین های دوربین خودرو / جعبه سیاه خودرو بوده و می باشد .

امید است این تلاش بی وقفه و مستمر ،موجبات رضایت و خرسندی عزیزان هم وطن را فراهم سازد .